Overordnede mål:

 • Støtte børnene i at udvikle personlighed med en høj grad af selvværd (det jeg er) og selvtillid (det jeg kan).
 • Børnene oplever sig selv som et værdifuldt medlem af fællesskabet samt opnår en forståelse for fællesskabet som værdifuldt.
 • Børnene får mulighed for og støtte i at udvikle alsidige færdigheder og kompetencer for derigennem at udvide barnets handlemuligheder, frem for at begrænse dem.

Konkrete mål:

 • Få fornemmelse for sig selv og andre.
 • Bruge sig selv og egne erfaringer med andre.
 • Kunne tackle forskellige følelsesmæssige situationer.
 • Bruge sin fantasi og kreativitet.
 • Kunne sige til og fra i fællesskabet – markere egne grænser.
 • Indgå i relationer med andre børn og voksne.
 • Opleve livsglæde og humor.
 • Drage omsorg og tage ansvar på eget niveau.
 • Opleve tryghed og tillid i relationen til børn og voksne.
 • Føle sig anerkendt, unik og værdsat.
 • Blive selvhjulpen.
 • Blive set, hørt og rørt- i helheden og mindre grupper.
 • Indgå i initativer og beslutninger.
 • Opleve der er tid og rum til leg, fordybelse, nysgerrighed og begejstring.
 • Få kram og trøst.

De øvrige temaer i læreplanen: sociale kompetence, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener,sprog og kulturelle udtryksformer og værdier er temaer der samlet set retter sig mod barnets alsidige personlige udvikling.

Hvordan når vi målene?

 • Ser og oplever det enkelte barn som kompetent og med naturlige iboende potentialer og ressourcer.
 • Har fokus på børnenes styrker og støtter børnene i en positiv selvopfattelse.
 • Lytter til børnene og er indlevende.
 • Har øje på det enkelte barn i gruppen og er medvirkende til at støtte og udvikle barnets relationer og kompetencer.
 • Tager ansvaret for en anerkendende relation til det enkelte barn.
 • Styrker børnenes personlige indre gennem anerkendelse, omsorg og respekt.
 • Styrker børnene i at kunne rumme sig selv og deres følelser på en hensigtsmæssig måde.
 • Støtter børnene i at føle medansvar og udvise omsorg over for andre.
 • I dagligdagens aktiviteter følger op på børnenes initiativer, nysgerrighed og fantasi.
 • Udforsker livet sammen med børnene.
 • Spreder og deler livsglæde, optimisme og latter med børnene.
 • Er troværdige, personlige, konsekvente og kærlige voksne, der guider børnene til tro på eget og andres værd selvstændigt og i fællesskabet.
 • Er pædagogisk og personligt nærværende i samværet med børn og voksne.

Læreplans tema
[wp_table id=331/]